Informații despre aplicarea apostilei de la Haga emisă de autorităţile româneşti competente

Ce este apostila?

Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Conform Convenţiei de la Haga din 1961, autorităţile române competente să aplice apostila sunt: tribunalele şi prefecturile.

1. Tribunalele aplică apostila pe următoarele categorii de acte oficiale române:

 • hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei);
 • acte notariale (de exemplu: declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte);
 • actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc;
 • actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.

2. Prefecturile/Primăriile aplică apostila pentru documentele administrative.:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • certificate de naştere, în original, emise după 01.01. 1998;
 • certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998;
 • certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).
 • certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti;
 • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6;
 • adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti;
 • adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6;
 • actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, str. Icoanei nr. 19;
 • actele de studii superioare se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii, str. Grl. Berthelot, nr. 30.
 • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MECI-Serviciul Relaţii Internaţionale;
 • adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti;
 • certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2;
 • certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
 • brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;
 • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti;
 • adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti;
 • Certificatele de traducător, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;
 • adeverinţe emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistentelor Medicale din Romania).

Eliberarea apostilei se realizează de către institutia prefectului din județul în care:

 • titularul actului sau soțul/soția ori o rudă până la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu
 • emitentul actului are sediu.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe bază de procură).

Care sunt documentele necesare eliberării apostilei ?

Pentru ca apostila să fie eliberată, trebuie să depuneţi la sediul instituţiei prefectului următoarele documente :

 • o cerere, indiferent de numărul actelor aparţinând aceluiaşi titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;
 • actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;
 • dovada achitării taxelor pentru prestarea serviciului de eliberare a apostilei.

Documente emise în străinătate

Documentele preluate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de la solicitanţii aflaţi în afara graniţelor statului român se transmit Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, care după eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operaţiunile privind transmiterea şi restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.

Depunerea cererii la Consulatul general:
Cererea se depune personal, la ghişeul Consulatului sau prin poştă.
 
Acte necesare 
 Dacă cererea este depusă la ghişeu:
– cererea (se completează la consulatul general);
– act de identitate (carte de identitate sau paşaport) valabil, în original şi copie;
– certificatul de stare civilă românesc, în original.
 Dacă cererea este depusă prin poştă:
– cererea (se solicită consulatului general);
– actul de identitate (carte de identitate sau paşaport) valabil, în copie;
– certificatul de stare civilă românesc, în original.
Dacă certificatul de stare civilă românesc a fost emis de Consulatul general, cererea nu se poate depune prin poştă, întrucât titularul trebuie să dea la Consulatul general o declaraţie cu privire la autenticitatea certificatului.

Recomandăm să consultaţi ambasadele şi consulatele române din ţara în care vă aflaţi, precum şi autorităţile locale ale acelei ţări, pentru a afla cu exactitate care este regimul actelor oficiale româneşti.

Sursa: mae