Pensia comunitară: Actele necesare în cazul românilor care locuiesc pe teritoriul unui stat membru UE

Persoanele care au desfășurat activități profesionale în România și în alte state membre UE pot solicita acordarea drepturilor de pensie atât potrivit legislației în vigoare în România, cât și potrivit legislației celuilalt stat membru implicat, informează CNPP care pune la dispoziție toate informațiile necesare.

Cererile de pensionare se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:

 • dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;
 • dacă solicitantul are domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul.

Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Prezentăm mai jos, actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, în cazul românilor care locuiesc în alt stat membru UE:

 • formularul de cerere E 202;
 • formularul E 207;
 • declarația pe propria răspundere;
 • copie după actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • formularul de cerere E 204;
 • formularul E 207;
 • documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
 • declarația pe propria răspundere;
 • copie după actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română;
 • carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverință privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș:

 • formularul de cerere E 203;
 • formularul E 207;
 • declarația pe propria răspundere urmași;
 • adeverinţa de studii (elev sau student);
 • copie după actul de identitate românesc – daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetățenia română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificata de instituțiile competente din străinătate al susținătorului decedat;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ al susținătorului decedat.

Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, iar la nivel central de CNPP, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, este necesar să se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obținerii lor.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora. Adeverințele vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei;
 • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere si de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.
Distribuie acest articol