Ambasada României în Italia: Informații privind pensia comunitară pentru românii care au lucrat în această țară

Ambasada României în Italia a prezentat pe pagina Facebook a instituției o serie de informații utile românilor care au lucrat sau continuă să lucreze în această țară, privind dreptul și procedura de urmat pentru obținerea pensiei comunitare.

La invitația sindicatului FILLEA CGIL, atașatul pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României în Italia a participat pe 29 august la o întâlnire cu lucrătorii români din provincia Macerata. Una dintre principalele teme de discuție a constituit-o pensia comunitară. Reprezentantul Ambasadei a prezentat informații în ce privește procedurile care trebuie urmate pentru ca românii să poată beneficia de pensie comunitară.

Cine are dreptul:

Persoanele care au lucrat în România și în Italia pot solicita acordarea drepturilor de pensie, atât potrivit legislației în vigoare în România, cât și potrivit legislației din Italia.

Nu este necesar să îndepliniți simultan condițiile de pensionare din toate statele membre în care ați lucrat, pentru a solicita acordarea drepturilor de pensie potrivit legislației dintr-un anumit stat.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Cum se calculează vechimea:

Stagiul de cotizare în vederea deschiderii dreptului la pensie se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în Italia (și eventual în alte state membre în care ați lucrat).

Drepturile de pensie comunitară sunt calculate proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat, cu respectarea principiului pro rata temporis.

Unde și cum se depune cererea:

Dacă la momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare locuiți în Italia, cererea de acordare a drepturilor de pensie se depune la sediul INPS de la locul de domiciliu (loc de ședere permanentă), care face toate demersurile către Casa Teritorială de Pensii din România.

Cererea va fi însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română în vederea acordării drepturilor de pensie; vor fi prezentate, obligatoriu, actele din care să rezulte perioadele de activitate din România (carnetul de muncă sau adeverințe eliberate, în condițiile legii, de foștii angajatori din România, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001).

Documente necesare:

Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, este necesar să se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obținerii lor.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora.

Procedura:

Este necesar să solicitați INPS (Italia) să transmită în România, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (pe fiecare pagină), documentele menționate mai sus, aflate în posesia dvs., în vederea stabilirii drepturilor de pensie.

După ce instituțiile competente ale statelor membre implicate își comunică, prin intermediul formularelor standard de legătură, toate informațiile necesare, acestea vor emite decizii proprii privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare, decizii pe care le vor comunica către și/sau celeilalte/celorlalte instituții competente.

Mai multe informații despre pensia comunitară puteți obține aici. De asemenea, puteți adresa întrebări atașatului pe probleme de muncă și sociale la adresa de email: roma.social@mae.ro.