Înscrierea copilului în învățământul din România la întoarcerea definitivă din străinătate

Pentru înscrierea în sistemul educațional românesc este necesară echivalarea studiilor efectuate până în acel moment în străinătate. Până la finalizarea procedurii de echivalare, elevii sunt înscriși ca audienți, indiferent de momentul în care se solicită școlarizarea.

Activitatea elevilor audienți se înregistrează în cataloage provizorii, toate mențiunile privind evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate. Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de învățământ, sau pe răspunderea părinților, asumată prin semnătură.

Înscrierea copilului la grădiniță. Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere-tip;
 • copie a certificatului de naştere al copilului;
 • copie a cărţii de identitate a părintelui, tutorelui sau a reprezentantului legal;
 • fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare;
 • aviz epidemiologic;
 • hotărâri judecătoreşti – dacă este cazul;
 • documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat;
 • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal.

Învăţământul primar – înscrierea în clasa pregătitoare

În general, pentru înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor cu vârsta corespunzătoare (de obicei, 6 ani împliniți până la data de 31 august a anului de înscriere), părinții/tutorii/reprezentanții legali trebuie să identifice școala de circumscripție – unitatea de învățământ la care este arondată strada de domiciliu.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Documente necesare înscrierii la clasa pregătitoare:

 • cerere-tip, care se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ;
 • copie a certificatului de naștere al copilului, care va fi certificată conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ pe baza documentului original;
 • copie a actului de identitate al părintelui, care va fi certificată conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ pe baza documentului original;
 • o copie a documentului prin care Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională (sau Centrul rezervat municipiului București) comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului – dacă este cazul;
 • documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice, dacă se solicită înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție.

Înscrierea se poate face doar la o singură școală, informațiile din cererea-tip fiind introduse într-o aplicație informatică pentru validare. Informații actualizate cu privire la metodologia de înscriere în învățământul primar pentru fiecare an școlar și calendarul aferent sunt disponibile pe site-urile Inspectoratelor școlare.

Pentru a afla școala de circumscripție în funcție de domiciliul sau rezidența dumneavoastră, consultați site-urile Inspectoratelor școlare.

Elevii claselor I – XII/XIII:

Perioadele de studii, respectiv clasele I – XII/XIII, efectuate în străinătate se echivalează de către Inspectoratul Școlar din Județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile.

Pentru recunoașterea studiilor și a diplomelor obținute în străinătate este nevoie să depuneți o cerere pentru echivalare. Această cerere va fi însoțită de o serie de documente doveditoare.

Dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient sau la inspectoratul şcolar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează să se continue studiile.

În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia instituită la nivelul unității de învățământ.

Informații preluate din Ghidul de reîntoarcere, pus la dispoziție de Departamentul pentru românii de pretutindeni.