Românii stabiliți temporar în UE: Cardul European de Sănătate, modalități de eliberare și utilizare

Pentru a beneficia de servicii medicale în alte ţări europene, cetățenii români stabiliți temporar (cel mult 6 luni) în străinătate este necesar să dețină, în primul rând, Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate.

Așadar, prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre UE pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Persoanele asigurate pe teritoriul României pot solicita Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.

Cardul european se eliberează la cererea asiguratului de la casa de asigurări în a cărei circumscripţii îşi are domiciliu solicitantul şi se eliberează în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional, care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE.

Costul cardului european este suportat de Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar perioada de valabilitate a cardului European de asigurări de sănătate este de 2 ani de la data emiterii.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Serviciile medicale acoperite de cardul european

Asiguratul care posedă card european beneficiază de serviciile medicale devenite necesare, în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat.

Este însă posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii.

Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează întru-un stat membru al UE, în scopul obţinerii unui tratament medical planificat. Cardul european acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.

Când o persoană nu deţine un card european și se află într-un stat membru UE

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS (nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul( prin poştă, fax, email) şi să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurari sociale de sanatate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.

Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS. Formularul de cerere pentru emiterea cardului european se poate descarca din site-ul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, de care apartine solicitantul.

Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.